Wymień 4 pozytywne i 4 negatywne skutki rozwoju turystyki

Pobierz

Czynniki techniczne - wiążą się głównie z rozwojem techniki w sferze infra-struktury transportu.. Wymień czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej Polski.. 0 ocen | na tak 0%.. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa należą:II LO - dział usług PR - Koło fortuny.. Przedmiot.. Wyróżnia się czynniki przyrodnicze, czyli możliwości lub bariery stwarzane przez środowisko przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze (antropogeniczne), czyli takie jakie stwarza człowiek.. Wymień rodzaje usług dominujących w poszczególnych fazach rozwoju społeczno-gospodarczego., Scharakteryzuj transport kołowy pod względem cech, ładunków, zalet i wad., Scharakteryzuj transport kolejowy pod względem cech, ładunków, zalet i wad., Scharakteryzuj transport morski pod względem .Wymień główne obszary hodowli bydła na świecie i wyjaśnij jego zróżnicowanie 13.. Wymień i opisz krótko jej fazy .. 18 godzin temu.. Wypływy dewiz występują ze względu na: import wyposażenia do obiektów turystycznych, import dóbr konsumpcyjnych, spłacanie zadłużeń przez inwestorów, wydatki na promocję miejscowości lub regionu turystycznego.Do każdego z wymienionych rodzajów turystyki dopisz przykładowy cel wyjazdu według wzoru.. XX w. to okres, w którym niezwykle intensywnym zmianom uległa nie tylko prędkość przemieszczania się, ale także zasięg oraz komfort podróży..

Podaj pozytywne i negatywne skutki migracji 43.

Poziom.. Zróżnicowanie geograficzne Kenii Ukształtowanie powierzchni Kenii bardzo się różni.Podaj po trzy pozytywne i negatywne konsekwencje tego faktu dla mieszkańców miasta.. Wypisz .Wymień pozytywne i negatywne skutki ekonomiczne rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych Pozytywne: - Nowe inwestycje - Napływ dewiz - Efekty mnożnikowe - Wzrost jakości usług i produktów - Wykorzystanie istniejącej infrastruktury dla rozwoju turystyki - Poprawa infrastruktury miejscowej ( komunalnej) NegatywneDo najważniejszych pozytywnych skutków globalizacji zalicza się: swobodę przepływu ludzi, kapitału, towarów oraz usług, wzrost swobody i tempa wymiany informacji, rozwój turystyki i możliwość łatwego poznawania innych kultur, wzrost konkurencyjności, a co za tym idzie, jakości towarów oraz usług,Kenia jest krajem atrakcyjnym turystycznie i coraz chętniej odwiedzanym przez turystów..

Podaj przyczyny i skutki rozwoju turystyki 59.

Zapisz się Wypisz si .Negatywny wpływ turystyki Postęp naukowo-techniczny, procesy uprzemysłowienia, niezrównoważony rozwój turystyki, nieprawidłowe zarządzanie nią, nadmierna koncentracja ruchu turystycznego, źle zlokalizowana baza turystyczna, brak kultury turystycznej wywołują de gradotwórcze skutki w środowisku przyrodniczym.Erozja gleby, zwiększone niebezpieczeństwo występowania lawin i osunięć ziemi, powodowane przez intensywny rozwój turystyki narciarskiej Zwiększona produkcja odpadów, wywołana eksploatacją obiektów i urządzeń turystycznych Nasilenie synantropizacji zwierząt, w tym prawnie chronionychGeografia Odpowiedzi (1) kupa1234& Negatywne: niszczenie zabytków zaśmiecanie terenów zanieczyszczanie terenu przez spaliny, niszczenie przyrody Pozytywne: Dochód z turystyki dobra opinia o tym kraju Nie podałaś/eś konkretnego kraju więc na tyle jestem w stanie odpowiedzieć, 0 0 29.05.2020 o 16:16Negatywne: - wzrost przestępczości - wzmożona agresja - obniżenie się bezpieczeństwa ludności - "subkultury" SOCJALNE Pozytywne: - wyższe dochody niż na wsi - większy komfort życia Negatywne: - wzrost liczby bezdomnych - powstanie dzielnic nędzy - niedobór mieszkań w stosunku do potrzeb - pogarszanie się warunków sanitarnych EKOLOGICZNE Negatywne:Pozytywne skutki integracji europejskiej: ochrona środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie europejskich norm ekologicznych i programów (np. | Geografia | Szkoła podstawowa | Odrabiamy.pl..

Skutki rozwoju turystyki a) negatywne b) pozytywne.

Podaj po dwa przykłady zagrożeń dla następujących elementów środowiska przyrodniczego: a) Szata roślinna - .. .Wymień po trzy pozytywne i negatywne skutki dużej popularności tego regionu wśród turystów.. Wymień ekologiczne konsekwencje wycinki lasów równikowych.. Podobne pytania.. Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania.. a) Walory przyrodniczeGlobalizacja w wymiarze społeczno-kulturowym jest rezultatem rozwoju masowej turystyki, wzmożonych migracji, komercjalizacji produktów kulturowych oraz rozprzestrzeniania się ideologii konsumeryzmu.. Regiony turystyczne: - basen Morza Śródziemnego, - Azja Południowo-Wschodnia.. Kierunki rozwoju turystyki w Polsce, "Resovia Sacra" 2009, r. 16, s. 373-385.Negatywne skutki rozwoju turystyki to również wzrost cen w obszarach obsługujących turystów oraz wypływy dewiz.. Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki 1. zanieczyszczenie wód, zanieczyszczenie powietrza 2. ubożenie krajobrazu (zaśmiecanie) 3. niszczenie roślinności Pozytywne 2. źródło środków finansowych przeznaczonych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego Negatywne Wykonał Szymon Poliński 1 TM/TPSSkutki rozwoju turystyki - pozytywne i negatywne Omawiając skutki rozwoju turystyki można rozpatrywać je od strony turysty oraz regionu turystycznego (jego ludnośco i władz)..

Turystyka:Przykłady pozytywnych skutków rozwoju turystyki: - | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!

Dla turystyki istotny jest rozwój bazy turystycznej i otacza-jącej.Istnieje wiele czynników jakie mogły wywrzeć wpływ na rozwój rolnictwa.. Liceum/Technikum.. Znajdź w dostępnych źródłach informacji geograficznej i wymień tzw. społeczne czynniki rozwoju turystyki w Polsce.. Drogi Użytkowniku w każdej .Rozwój Osobisty (2088) Sny (46650) Subkultury (2909) Tożsamość Płciowa (365) .. 4 Cechy pozytywne i negatywne turystyki za najlepsze dam 10 pkt.. Pozytywne skutki Negatywne skutki - …………………………………… - …………………………………….. - …………………………………… - …………………………………….. - …………………………………… - …………………………………….. Liceum/Technikum.. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.. Wpływa na to przede wszystkim duże zróżnicowanie geograficzne kraju.. Pytanie.. Zadanie 4 Wymień po trzy walory przyrodnicze i kulturowe ( pozaprzyrodnicze ) województwa lub powiatu, w którym .. Wymień trzy pozytywne i trzy negatywne skutki rozwoju turystyki w rejonie Morza Bałtyckiego.Wypoczynkowa Religijna Zdrowotna Biznesowa 2.. Wyjaśnij, czym jest urbanizacja.. Do jej rozwoju przyczyniają się również działania marketingowe międzynarodowych korporacji oraz rozwój masowych środków komunikacji.Silesian Digital Library4.. polityka prywatności.. Uczestnictwo w wyjazdach turystycznych umożliwia turystom regenerację sił fizycznych i psychicznych (rekreację) oraz zapewnia im odpoczynek i rozrywkę.Przestrzenne skutki rozwoju turystyki związane są z: nową formą użytkowania terenów pozamiejskich rozwojem osadnictwa turystycznego rozbudową istniejących układów przestrzennych tworzenie m nowych dzielnic i miejscowości poprawą wyposażenia miejscowości w urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej Negatywne konsekwencje rozwoju turystykiNegatywne i pozytywne skutki rozwoju turystyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt