Sprawozdanie nauczyciela za i semestr

Pobierz

Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Liczba godzin niezrealizowanych - przyczyna.. W maju bieżącego roku Dyrektor Beata Kudła powołała zespół do przeprowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ZSO w Strzelinie.. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programowąKomunikaty dla nauczycieli; Zapytania ofertowe ; Rekrutacja 2021/2022.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Data publikacji: 4 stycznia 2022 r. Poleć znajomemu.. Wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom: Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Maciej Hope) Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie nauczyciela .. (wypełniają nauczyciele uczący w klasach I i IV) Inne informacje nt. realizacji programu nauczania, czy nauczyciel korzystał z gotowych wzorów planów i scenariuszy zajęć, czy opracowywał własne (jakie?).. Dzieci pięcioletnie orazSPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z PRACY W GRUPIE "ŻABKI" Grupa Żabek prowadzona jest przez nauczyciela Karolinę Keczmer oraz asystentkę Karolinę Skoczeń.. Do grupy uczęszcza też jeden czterolatek, zaś pozostałe to dzieci pięcioletnie.Sprawozdanie z pracy lidera WDN w II semestrze roku szkolnego 2015/2016..

za pierwszy semestr.

Trzeba podsumować efekty półrocznej pracy szkoły, jej osiągnięcia, sukcesy, a także porażki.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. Grupę dzieci 3-letnich w roku przedszkolnym 2020/21 wychowuje i naucza dwie n-lki: Alina Zelent-Szyndler i Anna Ołowska, zgodnie z założeniami Planu Rocznego,SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI PRIORYTETU "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE" I SEMESTR 2019/2020 rok W roku szkolnym 2019/2020 jednym z realizowanych w naszej placówce działań, jest priorytet dotyczący bezpieczeństwa, pod hasłem "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE".. ( Czy zrealizowano zaplanowane treści, czy rytmicznie realizowano program nauczania; trudności w realizacji podstawy programowej - przyczyny, zakres opóźnień, rodzaj zajęć w których wystąpiły trudności .Oto wzory sprawozdań do pobrania.. 3 pkt 1 1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się; Wykonane zadania .Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019Title: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titlesSprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za i semestr SPRAWOZDANIE PEGAGOGA SZKOLNEGO Działania wychowawczo-profilaktyczne podejmowane w I semestrze roku szkolnego … przez pedagoga szkolnego Edytę Fałkowską Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.Sprawozdanie za I semestr..

za I semestr roku szkolnego 2014/2015.

Data rozpoczęcia- 01.09.2009r.. mgr Małgorzata Malinowska.. Anna Kloc 3.SPRAWOZDANIE .. Odbyło się 5 spotkań zespołu na których kolejno: - został opracowany .Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/2014Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, które również należy wziąć pod uwagę przy podsumowaniu półrocza w szkole, to:.. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.. Stopień realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego koncentrują się na udzielaniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia .Sprawozdanie nauczyciela oddziału przedszkolnego za I semestr roku szkolnego 2021/2022 w grupie dzieci 6 letnich Sprawozdanie nauczyciela oddziału przedszkolnego za I semestr roku szkolnego 2021/2022r.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. w I półroczu roku 2014/2015 - Anna Kiljańska .. Biedronki Sprawozdanie I Semestr.. W roku przedszkolnym 2020/2021 do grupy Żabek uczęszcza 25. dzieci 4 - letnich w tym jeden 5 letni chłopiec posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym.Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej prowadzonych zajęć edukacyjnych..

Na zakończenie każdego semestru pisałam sprawozdanie z wykonanej pracy.

Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Jako nauczyciel wspomagający, byłam odpowiedzialna za prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych, prowadząc lekcje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, uzupełniałam także dziennik lekcyjny.. w grupie dzieci 6 letnich Imię i nazwisko - Aneta Ziółkowska 1.1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc. 5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok .Poniżej prezentujemy Państwu sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie "Żabek" za I semestr 2020/2021 roku.. Na koniec półrocza na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek analizy pełnionego nadzoru pedagogicznego.. rok szkolny 2009/2010.. Sprawozdanie z działalności .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO KAROLINY KOZŁOWSKIEJ ZA I SEMESTR, ROK SZKOLNY 2020/ 2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Działania i harmonogram z zakresu bezpieczeństwa .Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019 1.

Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Wynikająca z obserwacji nauczyciela, chłopiec ma bardzo dużo nieobecności za I semestr.. Wymagane kwalifikacje Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin Opis, analiza, efektywność § 8 ust.. W ramach prac Rady Pedagogicznej pisałam protokół z jej zebrania.Sprawozdanie z pracy przedszkola - pierwsze półrocze roku przedszkolnego 2012-2013 Drodzy rodzice za nami ferie zimowe, odpowiedni czas, aby opisać w kilku słowach jak udało się nam wykorzystać czas półrocznego pobytu Państwa dzieci w naszym przedszkolu.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W ODDZIALE VI ZA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Oddział VI liczy 30 dzieci, z których 21 stanowią sześciolatki.. Dzieci podczas zajęć wysłuchują podane głoski, wskazują czy dana głoska znajduje się na początku, w środku czy na końcu wyrazu, podają wyrazy zaczynające się daną głoską.. 1) Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze - przykładowy wzór.. 2 LO III semestr dla dorosłych; 2 LO IV semestr dla dorosłych; 3 LO V semestr dla dorosłych; .. NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Każdy wzór sprawozdania jest inny i kładzie nacisk na inne aspekty pracy wychowawcy.. 2 pkt.. Agata Dzięciołowska 2.. W skład zespołu wchodzą: 1.. W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych pracował w składzie 5 osób: Anna Kiljańska, Jadwiga Oczkowska, Elżbieta Jackowska, Patrycja .Wyjaśnienie: Po uzupełnieniu sprawozdania przesłać elektronicznie na e-mail: za potwierdzeniem odbioru (narzędzia; żądaj potwierdzenia przeczytania).. Stan grupy wynosi 19 dzieci, 8 dziewczynek i 11 chłopców.. SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI .. realizacji programu będą dodatkowe materiały zgodne z wymogami pracy dydaktycznej opracowywane i dostarczane przez nauczyciela podczas zajęć .Sprawozdanie za I semestr.. Pomoc uczniom zdolnym i uczniom mającym trudności w nauceSprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 w grupie dzieci 3-letnich "Motylki".. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Przepisy i rozporządzenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt