Arkusz kontroli dokumentacji przebiegu nauczania

Pobierz

Dokumentacja obserwacji zajęć i czynności nauczycieli.. Powinna ona określić: kto i za co odpowiada.Arkusz kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela przedszkola 30 września 2015 r. Nadzór pedagogiczny W październiku kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pedagogicznej W razie wykrytych nieprawidłowości w czasie kontroli dyrektor sporządza notatkę i swoje uwagi przekazuje nauczycielom.ARKUSZ KONTROLI.. Analiza dokumentacji: statut, arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019, dziennik pracy pedagoga, indywidualna teczka ucznia, dzienniki zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowanie i uzdolnienia, plan nadzoru pedagogicznego oraz inna dokumentacja udostępniona przez dyrektora.Podsumowanie kontroli prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania: Podsumowanie kontroli przestrzegania przez nauczycieli zasad oceniania: Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę: Procedura kontroli wew.. Dokonać oceny stanu przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli w badanych zakresach.. Sformułować wnioskiAnaliza dokumentów (arkuszy kontroli) i rozmowa wyjaśniająca z nauczycielami raz w tygodniu dyrektor Lp.. Podstawa prawna ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn.. w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej ..

Kontrola uwzględnienia w przebiegu procesu3.

Arkusz należy wypełnić odrębnie dla każdego zawodu1, w jakim szkoła prowadzi kształcenie (arkusz należy wypełnić tyle razy, ile jest zawodów, w jakich szkoła prowadzi kształcenie).. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu.. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia.. Kontrole należy przeprowadzić w okresie od 1 października 2018 r.17 Arkusz ocen ucznia Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie:Niniejsze rozporządzenie reguluje sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji przez ww..

Arkusz kontroli.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn.. Szkoła Przedszkole Nadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie placówką Dokumenty Ochrona danych osobowychW tabelach arkusza kontroli, liczby porządkowe od 1 do 3 oznaczają kolejnych uczniów, których organizację kształcenia specjalnego objęto kontrolą.. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.. Tematyka kontroli ustalona na podstawie na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa Osoby wskazane do kontroli Forma kontroli Termin Osoba kontrolująca 2.. Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy.. zm.).ARKUSZ KONTROLI DOKUMENTACJI NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 2003/2004 Imię i nazwisko nauczyciela Przedmioty/przedmiot nauczania Wychowawstwo klasy I. rozporządzenia:Dokumentacja nauczania.. Zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia wydaje sekretariat szkoły na wniosek ucznia, rodzica lub instytucji uprawnionej.. zm.),W procedurze - szczegółowy sposób postępowania.. Nazwa szkoły Imię i nazwisko dyrektora szkoły Podstawy prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.. ROZDZIAŁ IV.. psychologiczno-pedagogicznej..

Informacje o kontroli: 1.

Nazwa szkoły Imię i nazwisko dyrektora szkoły Podstawy prawne Ustawa.. Obieg dokumentacji pedagogicznej w szkole, sprostowanie błędów § 1. zm.).Arkusz kontroli.. 07.09.2021Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej Nazwa szkoły Imię i nazwisko dyrektora szkoły Podstawy prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.. Po zakończeniu roku szkolnego należy dokonać kontroli 12 dokumentów.Zaplanowane kontrole dotyczq przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, min, w zakresie: realizacji podstawy programowej, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, zapewnienia uczniom bezpieczeóstwa w trakcie zajqé organizowanych przez szko\q W bieŽqcym roku szkolnym, zgodnie z planem, dyrektor dokonak kontroli prowadzentaWzór zaświadczenia przebiegu nauczania Załacznik nr 2.. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego nieprawidłowości, kontrolujący wydaje zalecenie dyrektorowi szkoły.Kontrolą należy objąć nie mniej niż 10% wskazanych powyżej szkół, w okresie od listopada 2014 r. do marca 2015 r. Zakres kontroli obejmuje okres od dnia 3 września 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli..

Opracować wyniki kontroli.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn.. W szkole obowiązują poniższe zasady w zakresie obiegu dokumentacji:analizy wyposażenia szkoły.. - dokumentacja dydaktyczna: Przeniesienie w stan nieczynny: Przydział czynności nauczycielakontroli 1 Czy dane dotyczące ucznia takie jak : nazwisko i imię, data urodzenia, nazwiska i imiona rodziców, adres zamieszkania ucznia, adres zamieszkania rodziców, numer w księdze ucznia są identyczne we wszystkich dokumentach (księga ucznia, arkusz ocen, dziennik, orzeczenie PPP, skierowanie do kształcenia specjalnego) 2ARKUSZ KONTROLI w zakresie edszkolnego Informacje o kontroli 1 ARKUSZ KONTROLI w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Informacje o kontroli:Arkusz kontrolny zabezpieczenia dokumentacji przebiegu nauczania przetwarzanej w formie elektronicznej Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy - 2 gimnazja, co stanowi 1%, § 12 ust.. Przeprowadzić analizę informacji zawartych w dokumentach z kontroli.. w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej .. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021/2022.. Do protokołu dołącza się spisane zeznania świadków.zasady prowadzenia arkuszy ocen: 1) arkusze ocen uczniów zakładane są przez wychowawcę na drukach obowiązujących w danym roku szkolnym i prowadzone na nich do zakończenia etapu edukacyjnego przez ucznia, 2) arkusze ocen wypełnianie są przez wychowawcę klasy, 3) arkusze ocen uczniów prowadzone są w formie papierowej lub elektronicznej (od roku …Zastosowane metody kontroli Wywiad z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym.. publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także przez publiczne przedszkola i publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Zestawienia zbiorcze z analizy dokumentacji przebiegu nauczania.. DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU ZAKRES KONTROLI UWAGI DATA KONTRO- LI Poprawność zapisów Systematyczność wpi- sów DZIENNIK LEKCYJNYARKUSZ KONTROLI.. pedagogicznej, w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. 2.. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa.. Kontrolą należy objąć dokumentację 5 losowo wybranych uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170);Žródto pozyskania informacji: informacje naleŽy uzyskaé na podstawie arkusza organizacji szkofy dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnošci wychowawczej i opiekuóczej programu wychowawczo-profilaktycznego, na podstawie statutu i wewnetrznych re ulaminów oraz na odstawie rozmo z d rektorem szk i racownikami.Data: 22-06-2015 r. Każdy dyrektor powinien pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.. w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt