Ewaluacja programu wychowawczego

Pobierz

Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Wykazy zmian w przepisach Rozporządzenia Karta Nauczyciela i Prawo Oświatowe Pozostałe dokumenty Obowiązki Dyrektora Zadania Dyrektora na każdy miesiąc Nadzór pedagogiczny Plany nadzoru Sprawozdania z nadzoru Inne narzędzia nadzoru Dokumentacja Rady PedagogicznejEwaluacja programu wychowawczego przedszkola; Nauczyciele współpracują przy planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych; Oferta przedszkola; Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Program wychowawczy; Promowana jest wartość wychowania przedszkolnegoEwaluacja Szkolnego Programu wychowawczo - profilaktycznego jest procesem systematycznego gromadzenia informacji na temat działań, właściwości i rezultatów Programu.. Uczniowie klas 1-3 SSP zostali przebadaniEWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowanyEwaluacja programu wychowawczego za I semestr roku szkolnego 2011/2012 1.Obserwacja, porównywanie zachowań i postaw uczniów w sytuacjach ćwiczeniowych oraz na co dzień.. Aktualizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/2021.. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadzi pedagog szkolny..

Ewaluacja programu wychowawczego szkoły.

- spotkań zespołu wychowawczego - wymiana uwag, spostrzeżeń z zakresu działań wychowawczo - profilaktycznych.. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.Celem niniejszej pracy jest opracowanie i przedstawienie narzędzi do przeprowadzenia ewaluacji szkolnego programu wychowawczego w Gimnazjum w Łoniowie, w którym pracuję od początku wdrożenia reformy oświaty.. 3.Oglądanie uczniów podczas .II.. Głównym problemem badawczym ewaluacji było ustalenie, w jakim stopniu Program wychowawczo - profilaktyczny sprawdził się w praktyce.Aug 18, 2020 Ewaluacja została przeprowadzona poprzez: obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian analizę dokumentacji przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieliEwaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2019-2020 1.Program wychowawczo-profilaktyczny wymaga ewaluacji co najmniej raz w roku oraz w zależności od doświadczeń, możliwości i oczekiwań nauczycieli oraz rodziców.. Ankieta dla uczniów.. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, nauczyciele i rodzice.. Opis zastosowanej metodologii Badanie przeprowadzono za pomocą anonimowych ankiet online skierowanych do uczniów klas 4-8 SSP, rodziców oraz pracowników szkoły.. Bywa definiowana jako systematyczne badanie wartości..

b) ewaluacja ...Program wychowawczo - profilaktyczny.

Dzięki temu uzyskamy informacje, czy zmierzamy w dobrym kierunku oraz nad czym jeszcze trzeba popracować.który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym; 3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści iSep 25, 2020Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.. Obszar ewaluacji: Analiza działalności dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i profilaktycznej oraz innej działalności statutowej szkoły.. Post category:Program wychowawczo- profilaktyczny ankieta dla rodziców.. 4.Przeprowadzana po zakończeniu programu, ma na celu zbadanie długotrwałych rezultatów, a także ocenia realizację poszczególnych etapów, oraz stopień realizacji zakładanych celów.. Cele i zakres ewaluacji 1.. We wrześniu 2019r.. PRZEBIEG EWALUACJI.. Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo - profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości uznawanych przez Państwa..

Cele ogólne programu powinny być jednoznacznie wyodrębnione w dokumencie.

MOCNE STRONY: 1.. 2.Monitorowanie postępu w zachowaniu uczniów, zwłaszcza sposobów rozwiązywania przez nich konfliktów.. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.. Dane uzyskane w toku ewaluacji służą do podejmowania decyzji, niosących zmiany jakościowe w działaniu .Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.. Opis ewaluacji.. Poniżej podano etapy .3.. Post author: Grzegorz Amanowicz.. Warto kontynuować bieżące działania we wszystkich obszarach oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych.. CELE EWALUACJI: Modyfikacja i poprawa skuteczności oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych w. bieżącym roku szkolnym 2019/2020,• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu w jego głównych obszarach Przedmiotem ewaluacji była skuteczność Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego..

Aby ewaluacja przyniosła adekwatne odpowiedzi i rzetelną wiedzę, powinna być sumiennie przeprowadzona.

Informacje, które Państwo zamieścicie pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły.. Program wychowawczo - profilaktyczny.. Post published: 11 września, 2019.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1.. Ewaluacja objęła uczniów, nauczycieli i rodziców.. Ewaluacja jest pojęciem szerszym niż monitoring: nie tylko systematycznie zbiera dane, ale i interpretuje je, nadaje im znaczenie.. Raport poniższy dotyczy ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego przyjętego do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 6 im.. realizacji w roku szkolnym 2017/2018 w Zaspole Szkół w Lubostroniu.. Określić właściwości rozwojowe uczniów ośmioklasowej szkoły podstawowej.. a) ewaluacja kształtująca: - uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu profilaktycznego, - poznanie ewentualnych trudności i braków, które występują w trakcie realizacji, - określenie nastawienia uczestników (uczniów, nauczycieli, rodziców) do realizacji programu.. 10.1 CELE EWALUACJI .. Celem ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły było zebranie informacji jakich postaw uczy nasza szkoła, jak dba o bezpieczeństwo ucznia, czy pomaga uczniom w rozwiązywaniu ich problemów oraz czy szkoła wspomaga uczniów w ich wszechstronnymRaport dotyczy ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego przyjętego do..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt