Kryteria oceny pracy pisemnej z języka polskiego

Pobierz

Ortografia i interpunkcja.. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.. W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu .. z języka polskiego, w przypadku takiego ucznia, zostanie unieważniony.. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!Język polski, klasa V szkoły podstawowej "Nacobezu": Tworzę opowiadanie z narratorem w pierwszej osobie.. - wyraźna, logiczna koncepcja rozwinięcia tematu 2.. Gimnazjum w klasach I, II, III.. Wypowiedź kwalifikuje się do jednego z pięciu poziomów zgodnie z poniższą tabelą.. b) ubogie, niepełne rozwinięcie tematu - 2p.. spójność i logika - maks. 2 punkty.. Klasa IV - podręcznik "Słowa na start" wyd.. poprawność językowa - maks. 2 punkty.. W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia uczeo się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu.. Uczeń mający problemy z opanowaniem ojczystego języka prawie zawsze ma trudności z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem w języku obcym; Podczas oceny prac pisemnych nie uwzględniać poprawności ortograficznej lub oceniać ją opisowo.. Bywa określana przez nauczycieli wyzwaniem zawodowym.. W ocenie poprawności językowej nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych w wypowiedziach uczniów .Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut..

0 - 3 0 - 1Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego.

KRYTERIA OCENY PRACY PISEMNEJ.. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności.. W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sensPlik Kryteria oceny pracy pisemnej.doc na koncie użytkownika BeaKry • folder kryteria oceniania (nie tylko z j. polskiego) • Data dodania: 23 paź 2011JĘZYKOWA.. Wielu szkolnych polonistów ma rozbudzoną świadomość, że pomimo coraz większej profesjonalizacji działań, aby oceniać etycznie i obiektywnie, zdarza się im popełniać błędy podczas oceny osiągnięć uczniów.. W treści zadania są podane cztery elementy, do których trzeba się odnieść i je rozwinąć.. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i British Council Wypowiedź pisemna Zadanie 10.. Każdy uczeń powinien posiadać specjalny zeszyt do dyktand (najlepiej 32-kartkowy w grube linie, koniecznie z marginesem).Ocenianie wypowiedzi pisemnej.. POBIERZ Wymagania i kryteria oceny z języka polskiego klasy IV- VI.. POBIERZ Wymagania i kryteria oceny z języka polskiego klasy VII-VIII.. POBIERZ Kryteria oceniania prac pisemnych klasy VII- VIII.. POBIERZ Kryteria oceniania z języka polskiego - wstęp.Złagodzić kryteria wymagań z języków obcych.. c) bogate, pełne rozwinięcie tematu..

Powyższe kryteria są integralną częścią PSO z języka polskiego.

Wymaganie szczegółowe Klasy IV-VI 4.. Każdy uczeń jest .Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.. Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z dwóch części.. Każda część jest obowiązkowa - przystępują do niej wszyscy maturzyści.. Egzamin pisemny obowiązkowo zdaje się na poziomie podstawowym.. Stosuję trójdzielną kompozycję.. Jest to tekst użytkowy, np. list, e-mail, wiadomość z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii.. Niezaliczenie ważnej partii materiału może skutkować obniżeniem ocenyOcenianie to trudna czynność dydaktyczna.. Uczeń: 1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni.. Nowa EraKryteria oceniania pisemnej pracy z języka polskiego (temat 1-3) STANDARD KRYTERIA BARDZO DOBRY wymagania dopełniające 1.. Zasady ocenianiaKryteria oceniania wypowiedzi pisemnych Treść.. W pracy dydaktycznej nauczyciele języka polskiego wykorzystują materiały dydaktyczne, diagnostyczne, rozkłady i kryteria oceniania opracowane przez wydawnictwo NOWA ERA oraz OPERON..

Dla egzaminu ustnegoucznia i systematyczności w pracy.

Język polski.. W przypadku tzw. wypracowania brane będą pod uwagę cztery kryteria: treść - maks. 4 punkty.. Język prawidłowy, sporadyczne błędy gramatyczne nie wpływające na zrozumienie przekazu.. Zgodność wypracowania z tematem czy odbieganie od tematu, brak odpowiednich wiadomości.. Zachowanie cech charakterystycznych dla danej formy.. Rozwinięcie tematu.. PSO z języka polskiego zostało uaktualnione przez nauczycieli języka polskiego zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i obowiązuje od dnia 03.09.2012 r.II Kształcenie językowe 5.. Dobór tekstów (literackich i kultury) zgodny z przyjętą przez ucznia koncepcją potwierdzającą zrozumienie tematu.. Dobrze rozwinięty język, drobne błędy gramatyczne, wynikające głównie z ambitnej próby posłużenia się złożonym językiem.. W klasie z rozszerzonym programem języka polskiego liczy się zarówno pierwsza ocena jak i ta uzyskana z poprawy.. Łącznie za pracę pisemną uczeń może uzyskać 10 punktów.. Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiuProgram nauczania języka polskiego przygotowano z myślą o kształceniu literackim i kulturowym oraz językowym.. Zasady oceniania i poprawiania dyktand ..

Do ilu elementówOPOWIADANIE TWÓRCZE - kryteria oceny 1.

Błędy gramatyczne nie wpływające na zrozumienie przekazu.. Treść: a) próba realizacji tematu - 1p.. 2ptsPROCEDURY ZWIĄZANE Z POPRAWIANIEM OCENY.. Planowe, logiczne.KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH INDYWIDUALNA KARTA OCENY PRACY UCZNIA.. Temat Zrozumienie tematu.. Dziś publikujemy zasady oceniania.. Pierwsza część będzie zawierać zadania zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: a) tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu) orazKryteria oceny rozprawki i interpretacji utworu poetyckiego zostały zaczerpnięte z Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, które można pobrać ze strony Centralnej Komisji EgzaminacyjnejKryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego załącznik PZO Kryteria sukcesu do form wypowiedzi i porady, jak je zredagować (Przepraszam za niejednorodną formę, ale wynika to z różnorodności form pracy na lekcjach.w języku polskim.. Nauczyciele języka polskiego podkreślają, że nic nie .Warunkiem stosowania złagodzonych kryteriów w ocenie prac pisemnych jest systematyczna udokumentowana praca ucznia okazywana nauczycielowi języka polskiego.. Prezentuję bohatera, korzystając z jego charakterystyki (wcześniej uczniowie gromadzili słownictwo do charakterystyki Hobbita).. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.Język angielski.. Realizacja tematu wypowiedzi .. Na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VI.Kryteria oceniania.. czyli co każdy uczeń powinien umieć na poszczególne oceny.. Informacja zwrotna: Wymyśliłeś ciekawą i oryginalną historię.Język polski jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze.. Klasy IV-VIII.. Wykorzystanie utworów literackich i tekstówKryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8.. Warto wiedzieć .Od 30 marca do 1 kwietnia udostępniliśmy arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.. Każdą ocenę z pracy klasowej uczeń może poprawić, do średniej liczy się ocena wyższa.. Na ocenę semestralną z języka polskiego składają się oceny różnych form aktywności ucznia: •przynajmniej 2 oceny z prac klasowych stylistycznych, •przynajmniej 2 oceny ze sprawdzianów gramatycznych, •przynajmniej 4 oceny z prac domowych (stylistycznych, z nauki o języku,KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1.. Wypowiedź powinna zmieścić się w przedziale 80-130 słów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt