Opisz właściwości chemiczne węglowodorów

Pobierz

Pierwiastki te są w tych związkach jednowartościowe tzn. tworzą pojedyncze wiązania C-fluorowiec.. Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne stosując zapis jonowo-elektronowy równania W temperaturze 20°C i pod .Zjawisko obrotu atomów węgla wokół wiązań C-C wywiera ważny wpływ na właściwości alkanów i innych związków organicznych.. Wzór sumaryczny C 6 H 6, a zatem na jeden atom węgla przypada jeden atom wodoru.. Właściwości fizyczne i chemiczne n-alkanówWłaściwości chemiczne węglowodorów nienasyconych alkenów: - bezbarwne, - są łatwopalne, spalają się silnie kopcącym płomieniem, nawet przy wystarczającym dostępie do tlenu, związki te dużo chętniej ulegają spalaniu niecałkowitemu, niż całkowitemu.Węglowodory nienasycone w odpowiednich warunkach ulegają reakcji polimeryzacji.. (…./….pkt) a) Do trzech probówek wlej po 0,5 cm 3 rozcieńczonej wody bromowej.. Posted on 16 sierpnia 2019 12 września 2019 by Władysław Alkohole to związki chemiczne, pochodne węglowodorów, w których atom wodoru jest zastąpiony grupą wodorotlenową -OH.Jakie są właściwości fizyczne i chemiczne paliwa silnikowego?. Produktami reakcji polimeryzacji są związki wielkocząsteczkowe (polimery).. Węglowodorami aromatycznymi nazwano związki, które zawierają stosunkowo mało wodoru, co wskazywałoby na ich nienasycony charakter, jednak w reakcjach wykazują mniejszą aktywność i ulegają przede wszystkim reakcjom substytucji (podobnie do mało reaktywnych alkanów), a nie reakcjom addycji (charakterystycznym dla związków nienasyconych).Benzen jest przedstawicielem węglowodorów aromatycznych..

Badanie właściwości chemicznych węglowodorów Doświadczenie 2.1.4.1.

zdefiniować pojęcie szeregu homologicznego, nazwać n-alkany - od C1 do C10 .. omówić właściwości chemiczne i zastosowanie kwasu salicylowego i jego pochodnych.Węglowodory o łańcuchach prostych mają niższe temperatury wrzenia a wyższe temperatury topnienia od izomerycznych węglowodorów normalnych.alkiny - są związkami słabo polarnymi.. Następnie dodaj po 1opisać właściwości węglowodorów aromatycznych, na przykładzie reakcji benzenu i toluenu: spalanie, reakcje z Cl2 lub Br2 wobec katalizatora lub w obecności światła, nitrowanie; zapisać odpowiednie równania reakcji;Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 8, podręcznika Chemia Nowej Ery.. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations.- lżejsze od powietrza - im większa temperatura tym łatwość zapłonu maleje - wraz ze wzrostem łańcucha węglowodorów lotność alkanów spada Właściwości CHEMICZNE alkanów - wszystkie alkany ulegają spalaniu: całkowitego, niecałkowitego, półspalania ZASTOSOWANIE alkanów - w benzynie - w zapalniczkach - jako substancje energetyczne - jako produkt paliwPodobnie jak w alkanach właściwości fizyczne alkenów zależą od liczby atomów węgla w cząsteczce.. Węgiel w związkach organicznych jest IV wartościowy..

Przykład: eten i propen CH2 = CH2 CH2 = CH - CH3Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów #3 [ Węglowodory ] Watch later.

mienić źródła występowania me-tanu w przyrodzie.. Otrzymuje się go w reakcji stężonego kwasu azotowego z metalicznym srebrem zgodnie z zapisem: 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO↑ + 2H2O Własności fizyczne • bezbarwny, krystaliczny • stała gęstość - 4,35 g/cm³ •.Doświadczenia laboratoryjne - węglowodory ……………………………….. imię i nazwisko klasa 2.1.4.. Dzięki niemu cząste­czki o dłuższych łańcuchach węglowych mogą przyjmować różne kształty, po­nieważ ich łańcuch może być rozmaicie wygięty.. Jest związkiem cyklicznym, jego cząsteczka jest płaska, a odległości między węglami - identyczne.. Wzór strukturalny: Taką cykliczną budowę nazywamy pierścieniem benzenowym, który jest .Związek ten został odkryty przez Alberta Wielkiego.. Ta mieszanina składa się głównie z alkanów .- Reakcja potwierdzająca własności kwaśne dla fenoli i kwasów (5.7 i 5.8) - Reakcja potwierdzająca własności zasadowe dla amin (5.5) Wykrytą grupę funkcyjną należy potwierdzić wykonując inną reakcję charakterystyczną, uściślając dodatkowo np. rzędowość związku, aromatyczność itp.fluorowcopochodnych węglowodorów); ilustruje je równaniami reakcji opisuje właściwości chemiczne alkinów, na przykładzie etynu: przyłączenie: H 2, Cl 2 i Br 2, HCl, i HBr, H 2 O, trimeryzacja; pisze odpowiednie równania reakcji wyjaśnia na prostych przykładach mechanizmy reakcji substytucji, addycji,Opisz spostrzeżenia poczynione podczas eksperymentu i na ich podstawie napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej..

Wykazują podobne właściwości fizyczne jak alkany i alkeny.Alkohole - budowa cząsteczki, właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi, zastosowanie, otrzymywanie.

Olej napędowy jest łatwopalną mieszaniną węglowodorów wytwarzaną metodą destylacji frakcjonowanej ropy naftowej, która występuje w temperaturze od 200 do 360 stopni Celsjusza, czyli od 392 do 680 stopni Celsjusza..

Porównanie właściwości soli i ich zastosowań Poznanie właściwości i zastosowań najważniejszych soli kwasów beztle-c) właściwości fizyczne (stan skupienia, barwa, zapach, gęstość,itp.)

Węglowodory dzielą się na: Nasycone to ALKANY Nienasycone to ALKENY I ALKINY.WĘGLOWODORY AROMATYCZNE.. W jej wyniku małe pojedyncze cząsteczki - monomery - łączą się w długie łańcuchy cząsteczek (polimery).. d) właściwości chemiczne (aktywność chemiczna, rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych itp.) e) metody przetwarzania i sposoby wykorzystania Uwaga:, Aby usprawnić pracę każdy z uczestników grupy wyszukuje informacje na jeden z podpunktów.Węglowodory wy.. z niemetalami, tlenków metali z tlenkami kwasowymi.. Węglowodory o łańcuchu rozgałęzionym mają niższe temperatury wrzenia.. Znane są związki, w których fluorowce przybierają wyższą wartościowość (aż do VII), ale nimi nie będziemy się zajmować.Należą do grupy węglowodorów nienasyconych i posiadają co najmniej jedno lub więcej wiązań podwójnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt