Obserwacja dziecka 3-letniego przykład

Pobierz

Rok szkolny 2016/2017.. III OBSERWACJA …………………….. Sylwia Grabas.. Siewierz.. Metoda przeprowadzania badania.. Pracy w tym zakresie wymaga Jaś .• Drugi pomiar obserwacji służy weryfi kacji skuteczności pracy nauczyciela z dzieckiem (na tej podstawie nauczyciel dokonuje korekty planu pracy indywidualnej z dzieckiem) • Obserwacja dziecka dokonana w trzecim pomiarze ma służyć określeniu stanu rozwoju dziecka i jego dynamiki.Arkusz obserwacyjny rozwoju dziecka 3-letniego Imię i nazwisko dziecka: Data urodzenia: Rok szkolny: Daty obserwacji: I. obserwacja początkowa (IX-X ) II.. Przykład 1 - Obserwacja.. Memo i przedszkolaki Obserwacja i diagnozaCzas Zachowanie dziecka Interpretacja Zmiany na rysunku 12.05 12.10 12.12 12.13 12.20 12.30 12.38 12.45 Dziecko siada do stołu Otwiera pudełko z kredkami Zaczyna rysować Skupia się na zadaniu i żartuje.. Dzieci 4 letnie chętnie podejmują różne formy prac plastycznych, działania do postawionych przed nimi zadaniami, chętnie opowiadają o tym, co przeżyły, co .Przeprowadzenie badania oraz opis jego przebiegu.. Rzuca piłką z nad barku.. Agata Grochowska.. Jego rysunki jednak są ubogie w szczegóły, źle rozplanowane, skumulowane w jednym miejscu, mało kolorowe.Podsumowanie obserwacji końcowej Grupa II - Filia.. Ø Chętnie podejmują działania do postawionych przed nimi zadaniami..

obserwacja półroczna ( I-II ) III.

Dziecko należy zachęcać do nauki szkolnej.. Dziecko potyka się, przewraca, pojawia się lęk wysokości.. I OBSERWACJA …………………….. Niedostatek ofert kulturalno-rozrywkowej w Wieliczce, Patryk Kądziołka, Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.. POZIOMY SPRAWNOŚCI: 0 - umiejętność nierozwinięta 1 - umiejętność w trakcie rozwijania 2 - umiejętność rozwinięta 3 - umiejętność wysoko rozwinięta ROZWÓJ FIZYCZNY I MOTORYCZNY.. Dzieci dość szybko zaadoptowały się w przedszkolu ,rozstają się z rodzicami bez płaczu.. Warunki obserwacji ……………………………………………………………….. Czasami płacze 2 dzieci.. Samorządowe Przedszkole Nr 67 w Krakowie.. Ø Potrafią konstruować z różnego rodzaju materiałów.Trampolina Kalendarz przedszkolaka Trampolina + Hello KIDS Hello STARTER Mini Bingo!. Krzesk-Królowa Niwa.. rok szkolny: …….. ………………….który rok dziecko uczęszcza do przedszkola………….. Arkusz zbiorczy obserwacji dzieci 5 - letnich.. Analiza wskazuje , że chłopiec wykazuje umiejętności i zachowania stosowne do wieku życia ale niewystarczające na pełną realizację założeń programowych.. 3Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze: rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej.Sprawność rąk (motoryka mała) Mocne strony dziecka: Chłopiec chwyta drobne przedmioty, wykształcony jest chwyt pęsetkowy.. Pakiet diagnostyczny 4-latka zawiera arkusz obserwacji oraz 22 karty (po 11 kart na .Całoroczna obserwacja dzieci wykazała znaczy wzrost wiedzy i umiejętności w poszczególnych sferach rozwojowych..

zachowania się dziecka.

Opinia pedagoga szkolnego o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz przejawianych trudnościach w nauce.. Pochodzi z dość zamożnej rodziny ojciec jest menagerem natomiast .Opinia o uczniu.. Większość dzieci nawiązuje kontakty z nauczycielką i rówieśnikami.. Uzasadnienie oceny dopuszczającej z języka polskiego.Diagnoza indywidualnego przypadku.. Dziecko (imię) ………………………………………………………………………….. prawa / lewa.. U dziecka 6 letniego należy kształtować pozytywną motywację uczenia się.. Większość dzieci posiada umiejętność łatwego zapamiętywania piosenek i wierszyków.. Kidałowice.. W pracy z dziećmi przedszkolnymi ważną rolę odgrywa poznanie wychowanka.Dzięki e-Akademii Nauczyciel: sprawdzi umiejętności dziecka w wieku przedszkolnym (od 3-latków do 5-latków), przeprowadzi jesienną i wiosenną obserwację dziecka na podstawie kart pracy, wypełni arkusz obserwacji rozwoju dziecka zgodnie z czterema obszarami podstawy programowej,4) nformacje o dziecku na str.1 i 2 należy wpisywać z datą (arkusz jest na kilka lat) 5) Umiejętności zaznaczone gwiazdką wykraczają poza podstawę programową Ważne: Arkusz służy równocześnie do monitorowania kompetencji d ziecka oraz doPakiet diagnostyczny 3-latka obejmuje arkusz obserwacji oraz 18 kart (9 kart przeznaczonych do wypełnienia w październiku oraz 9 - w maju)..

Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.

obserwacja końcowa ( V-VI) Wskaźniki obserwacji Obserwacja początkowa Obserwacja półroczna Obserwacja końcowa Tak Cza-sami Nie Tak Cza-samiKARTA OBSERWACJI DZIECKA 3-LETNIEGO.. Liczba dzieci badanych: 21.. 3,5-latek może zacząć rysować cienką, drżącą linią, mieć problem z ułożeniem klocków, choć wcześniej z tymi czynnościami świetnie sobie radził.- obserwacja dziecka w przedszkolu podczas zajęć i zabaw - analiza wytworów dziecka - analiza pracy dziecka.. Zadaje pytania i zmienia kolory niektórych elementów.. Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości.. Analiza wytworów dziecka Kacper chętnie konstruuje z klocków i podejmuje prace plastyczne.. Zaczyna rysować otoczenie.. Opinia wychowawcy o dziecku uczęszczającym do oddziału przedszkolnego 3-4-latków.. 1 - badana umiejętność jeszcze nie występuje.. Karty uzupełniają arkusz obserwacji, ułatwiają jego wypełnienie i pomagają w rzetelnej ocenie rozwoju dziecka.. II OBSERWACJA …………………….. Ø Potrafią organizować sobie zabawy dowolne.. Dorota Kubisa-Skalska.. Nie znamy bliżej poszczególnych uczniów ani klasy, nie wiemy .arkusze obserwacji • pliki użytkownika wiolan861 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • PROFIL OSIAGNIEC UCZNIA.ppt, ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY DZIECKA 3.docMOCNE STRONY GRUPY: Ø Chętnie biorą udział w zajęciach gimnastycznych..

Obserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną.

CHARAKTERYSTYKA SPRAWNOŚCI.. Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………………….. - noga.Wiek: 3 lata 01 miesiąc Rok w przedszkolu : 1 Na podstawie przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej podsumowującej I półrocze roku szkolnego 2012/2013 dokonano analizy przyrostu umiejętności chłopca wynikających z realizacji założeń Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego .. Wykonuje ostatnie poprawki i umieszcza na swoim .Dzieci 2,6 - 3 letnie łatwo ulegają zmęczeniu lecz szybko regenerują swe siły.. Wiek - poziom kształcenia …………………………………………………………….. Człuchów.Arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka 2 - letniego (19-24 miesięcy) .. Na krótko również potrafią skupić się na jednym przedmiocie, stąd też krótkotrwały wysiłek należy przeplatać częstym odpoczynkiem, umożliwiającym zmianę pozycji ciała i zaspokajającym potrzebę ruchu.Typowym przykładem dziecka ze wzmożoną pobudliwością i brakiem koncentracji uwagi z jakim zetknęłam się podczas pracy z grupą terapeutyczną był Antek - uczeń klasy II szkoły podstawowej.DATY OBSERWACJI.. Karty obserwacji nauczyciela stażysty/kontraktowego.. Anna Kaczmarek.Arkusz obserwacji.. nazwa grupy, do której uczęszcza dziecko ………………………….. Placówka ……………………………………………………………………………….. Termin realizacji obserwacji (określić ramy .1) Nazwisko i imię obserwowanego 2) Klasa, do której uczęszcza 3) Data dokładnych obserwacji 4) Opis zachowania się ucznia 5) Warunki i sytuacje, w których wystąpiło zaobserwowane zachowanie się 6) Próba interpretacji 7) Sugestie i zalecenia 8) Nazwisko i imię nauczyciela, który dokonał obserwacji Technikę obserwacji dorywczej można stosować zwłaszcza w tych przypadkach w których nie mamy lepszego rozeznania.. Słabe strony dziecka:Wyodrębniają pierwsze głoski w wyrazie i analizują proste wyrazy na głoski.. Prószków.. Poskakuje w miejscu.. Lateralizacja.. Obserwacja dziecka dokonana w trzecim pomiarze ma służyć określeniu stanu rozwoju dziecka i jego dynamiki.. 2 - badana umiejętność jest w fazie kształtowania, należy ją rozwijać.. (podkreśl właściwą odpowiedź) - ręka.. Tomek umieszcza drobne przedmioty w miseczce i butelce, przewraca kartki w książce.. Moją metodą była obserwacja.OPIS OBSERWACJI DZIECKA TRZY I PÓŁ -LETNIEGO SPIS TREŚCI: Ogólna charakterystyka dziecka, Rozwój motoryczny, Procesy poznawcze, Rozwój emocjonalny i społeczny, Sprawności językowe i komunikacyjne, Podsumowanie OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIECKA Obserwowanym prze ze mnie dzieckiem była 3,5 letnia dziewczynka - Bianka.. Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. Wchodzi po schodach samo trzymając się poręczy.. Chętnie bierze udział w zabawach na świeżym powietrzudzieci dotyczy to w niewielkim, a nawet niezauważalnym stopniu, inne mają poważniejsze problemy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt